UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA

144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE - SESVETE

STATUT

Sesvete, 21.listopad 2016. godine

Temeljem članka 13. stavka 2. Zakona o udrugama ( Narodne novine br.74/14) Skupština Udruga veterana Domovinskog rata 144. brigade Hrvatske vojske -Sesvete" na izbornoj skupštini održanoj 21. listopada 2016. godine u Sesvetama donijela je

STATUT

"UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA 144. BRIGADE

HRVATSKE VOJSKE - SESVETE"

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

 • Udruga veterana Domovinskog rata 144. brigade Hrvatske vojske-Sesvete (u daljnjem tekstu: Udruga) je organizacija koja okuplja sudionike Domovinskog rata i njihove poštovatelje.
 • Udruga je osnovana 2012. godine radi ostvarivanja zajedničkih interesa, okupljanja ratnih veterana pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske i njihovih poštovatelja, očuvanja digniteta Domovinskog rata, obilježavanja značajnih datuma i blagdana vezanih uz Domovinski rat, čuvanje uspomena na poginule suborce, zaštita statusa i promidžba interesa sudionika Domovinskog rata, te pružanje zakonske zaštite i svekolike solidarne pomoći svojim članovima, bez namjere stjecanja materijalne dobiti.

Članak 2.

Naziv Udruge je : "UDRUGA VETERANA DOMOVINSKOG RATA

144.BRIGADE HRVATSKE VOJSKE - SESVETE"

Skraćeni naziv Udruge je: UVDR 144.Br.HV

Sjedište Udruge je : Zagrebačka 2, 10360 Sesvete

Članak 3.

Udruga ima svojstvo pravne osobe i samostalana je u ostvarivanju svojih poslova i zadataka utvrđenim ovim Statutom.

Članak 4.

Udruga ima svoj pečat, znak i zastavu.

1. Pečat je okruglog oblika, promjera 38 mm, uz rub pečata upisan je tekst UDRUGA

VETERANA DOMOVINSKOG RATA 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE-

SESVETE, a u sredini pečata stiliziran je znak BRIGADE.

 • Znak Udruge je grb brigade, a oko tog znaka, u njegovom gornjem dijelu piše skraćeni naziv Udruge, dok u donjem dijelu piše Sesvete.
 • Ostalo znakovlje utvrdit će Upravni odbor posebnim pravilnikom donesenim na Skupštini Udruge.
 • Upotreba i zaštita znakovlja Udruge uređuje se posebnim uputstvima koje donosi Skupština Udruge.

II. DJELOVANJE UDRUGE

Članak 5. Djelovanje Udruge je:

 • suradnja s odgovarajućim (zdravstvenim, sportskim, državno-upravnim i drugim...) ustanovama radi ostvarivanja potreba i interesa veterana.
 • pružanje svekolike pomoći članstvu Udruge oko organiziranja i provođenje djelatnosti i inicijativa.
 • pružanje neposredne pomoći pri rješavanju socijalnih, ekonomskih i obiteljskih problema veterana.
 • pokretanje inicijativa i projekata u cilju preventivnog djelovanja na rješavanju zdravstvenih i drugih problema veterana
 • prikupljanje materijalnih i financijskih sredstava u zemlji i inozemstvu za pomoć veteranima.
 • povezivanje i suradnja s međunarodnim veteranskim udrugama, te udrugama, institucijama i fundacijama drugih zemalja koje na bilo koji način pružaju pomoć veteranima (materijalnu, zdravstvenu, znanstvenu i dr.).
 • suradnja i povezivanje s istraživačkim i savjetodavnim timovima stručnjaka radi evidentiranja, znanstvene dorade i iznalaženja rješenja za zdravstvene, socijalne i druge probleme veterana.
 • organiziranje kulturnih, športskih i drugih aktivnosti, te nakladnička i informativna djelatnost.
 • poticanje članstva na održavanje motiviranosti i spremnosti za obranu domovine, te jačanje domoljublja.

Članak 6.

Radi ostvarivanja svojih interesa i ciljeva, Udruga može stupati u odgovarajuće oblike udruživanja s drugim srodnim udrugama.

Članak 7.

 • Pridruženim članom Udruge može postati ona registrirana udruga iz

Domovinskog rata koja prihvaća opće odredbe Statuta UVDR 144.Br.HV

 • Udruga može imati redovne i aktivne članove te počasne članove koji ne mogu birati i biti birani u tijela Udruge. Nakon osnivačke skupštine, o novim članovima Udruge će odlučivati Sud časti.

Članak 8.

Prava redovnih članova Udruge su:

 • da neposredno odlučuju i sudjeluju u radu Skupštine,
 • da tijelima upravljanja Udruge podnose prijedloge o pojedinim pitanjima od interesa Udruge, te da budu obaviješteni o stajalištu koje je zauzeto u pogledu podnesenih prijedloga,
 • da biraju i da budu birani u tijela Udruge,
 • sva druga prava propisana Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima.

Članak 9.

Dužnosti redovnih članova Udruge su:

 • da aktivno sudjeluju u radu Udruge u izvršavanju njenih ciljeva i zadataka,
 • da se pridržavaju odredbi ovog Statuta i općih akata donesenih na osnovu njega, kao i odluke, odnosno zaključaka tijela upravljanja Udrugom,
 • da savjesno izvršavaju zadatke i obavljaju funkcije u Udruzi i tijelima Udruge, 4. da na sportskim nadmetanjima svojim zalaganjem te sportskim i korektnim ponašanjem postižu što bolje rezultate i doprinose ugledu Udruge,
 • da svoje osobno i stručno poznavanje o Domovinskom ratu prenesu na mlađe uzraste,
 • da sudjeluju na Skupštinama Udruge i na drugim sastancima i aktivnostima koje organiziraju tijela Udruge,
 • da štite ugled Udruge i njenih članova,
 • da redovito plaćaju članarinu,
 • sve druge dužnosti propisane Zakonom, ovim Statutom ili drugim općim aktima.

Članak 10.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem,
 • brisanjem, 3. isključenjem.

Istupanje iz članstva vrši se na osnovi slobodne odluke člana Udruge, vraćanjem članske iskaznice.

Brisanje iz članstva vrši se na osnovi odluke UO-a Udruge zbog neplaćanja članarine ili neizvršavanjem obaveza prema Udruzi.

Isključenje iz članstva na osnovi odluke UO-a Udruge donosi se zbog težih povreda odredbi Statuta, a prije isključenja se vodi stegovni postupak. Član Udruge ima pravo na žalbu Skupštini Kluba u roku 5 dana od dana primitka odluke UO-a o isključenju.

Odluka Skupštine po žalbi je konačna.

Članak 11.

Rad Udruge je javan, a radi informiranja svojih članova, udruga i javnosti, Udruga može osnivati svoja glasila.

III. USTROJSTVO UDRUGE

Članak 12.

Tijela upravljanja Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Dopredsjednici
 • Stegovna komisija
 • Sud časti
 • Nadzorni odbor

Članak 13.

 • Skupština Udruge najviše je tijelo Udruge.
 • Skupštinu Udruge čine članovi Udruge.
 • Skupštinu saziva i njom predsjedava predsjednik Udruge.
 • U slučaju spriječenosti predsjednika ili njegove odsutnosti, Skupštinu vodi jedan od dopredsjednika Udruge.
 • U slučaju spriječenosti dopredsjednika, Skupštinu vodi član UO-a kojeg taj odbor ovlasti.

Članak 14.

Mandat Skupštine traje četiri (4) godine.

 • Sjednice Skupštine mogu biti redovite, izvanredne i izborne.
 • Redovne i izvanredne sjednice Skupštine mogu biti radne ili izborne.

Članak 15.

Skupštine Udruge donosi sljedeće zadatke:

 • donosi Statut i druge opće akte koji uređuju rad Udruge, te njihove izmjene i dopune,
 • donosi Poslovnik o svome radu,
 • donosi financijski plan, usvaja završni račun i određuje blagajničko poslovanje Udruge,
 • donosi godišnji program aktivnosti Udruge,
 • bira i opoziva članove UO-a, Nadzornog odbora,Stegovne komisije i Suda časti
 • bira i razrješava predsjednika i dopredsjednike Udruge,
 • usvaja izvješće o radu tijela Udruge, ocjenjuje njihov rad, stanje postignutih aktivnosti Udruge,
 • daje priznanja zaslužnim članovima Udruge, na prijedlog UO-a,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • odlučuje o udruživanju Udruge u saveze, zajednice i druge oblike udruživanja, sukladno zakonu.

Članak 16.

 • Skupštinu saziva i njome predsjedava predsjednik Udruge, ako je riječ o radnoj sjednici.
 • U slučaju spriječenosti predsjednika ili njegove odsutnosti, Skupštinu vodi jedan od dopredsjednika Udruge.
 • U slučaju spriječenosti svih dopredsjednika, Skupštinu vodi član UO-a koga taj odbor ovlasti.
 • Sazivanje izborne sjednice Skupštine Kluba podliježe prethodnoj proceduri. Mandat Skupštine Kluba je četiri (4) godine.
 • Njome predsjedava i vodi je radno predsjedništvo.

Članak 17.

 • Redovne, radne sjednice Skupštine sazivaju se najmanje jednom godišnje.
 • Izvanredne, radne sjednice Skupštine sazivaju se po potrebi.

Članak 18.

Redovne izborne sjednice sazivaju se po isteku mandata Skupštine i ostalih tijela Udruge. Mandat je četiri (4) godine.

Članak 19.

U slučaju da predsjednik Udruge nije u stanju ili ne saziva sjednicu Skupštine Udruge, Skupštinu mora sazvati UO Udruge, na zahtjev:

 • jedne trećine članstva Udruge,
 • odluke Upravnog odbora,
 • odluke Nadzornog odbora,
 • odluke nadležnog tijela Uprave.

Članak 20.

Sazivač izvanredne sjednice Skupštine priprema i predlaže dnevni red i sve potrebne materijale (pozive, dnevni red, poslovnik o radu...).

Članak 21.

Poziv za sjednicu Skupštine Udruge dostavlja se svim članovima Udruge, najmanje osam (8) dana prije dana održavanja Skupštine.

Poziv mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja Skupštine, kao i prijedlog dnevnog reda.

Članak 22.

 • Skupština donosi punovažne odluke ako je na sjednici nazočna natpolovična većina članova, i to natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.
 • U slučaju da Skupština nema kvorum, čeka se 15 min., a ako ni tada nije prisutna natpolovična većina članova, Skupština može početi sa radom i punovažno odlučivati, ako joj prisustvuje najmanje 15 članova.
 • Ako sjednici Skupštine nije prisutno najmanje 15 članova, ona se odgađa. Nova sjednica Skupštine može se održati tek nakon 15 dana.
 • Na Skupštini se glasuje javno, osim ako Skupština odluči da se o određenim pitanjima glasuje tajno.

Članak 23.

O radu Skupštine i donesenim zaključcima i odlukama vodi se zapisnik.

 • Zapisnik se mora ovjeriti.
 • Zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika bira Skupština iz redova nazočnih članova Udruge.

Članak 24.

Pobliže odredbe o radu Skupštine Kluba mogu se utvrditi Poslovnikom.

IV. UPRAVNI ODBOR

Članak 25.

 • UO obavlja izvršne poslove iz programa aktivnosti Udruge i nadležnosti Skupštine, a za svoj rad i ostvarene rezultate odgovoran je Skupštini.
 • UO ima 12 članova.
 • Članove UO-a Udruge bira Skupština natpolovičnom većinom nazočnih članova, javnim glasovanjem.

Članak 26.

Mandat članova UO traje četiri (4) godine.

Članak 27.

UO Skupštine obavlja ove poslove:

 • primjenjuje i provodi zakonske propise koji se odnose na poslove koje obavlja,
 • odgovoran je za realizaciju programa aktivnosti Udruge, provodi financijski plan potvrđen od Skupštine i nadležan je za njegov rebalans,
 • određuje visinu godišnje članarine i ostale usluge temeljem kriterija koji utvrđuje Skupština,
 • predlaže Skupštini na odobrenje godišnji program aktivnosti, financijski plan, završni račun, raspodjelu sredstava i blagajnički maksimum,
 • priprema prijedlog izmjena i dopuna Statuta i drugih općih akata Udruge u nadležnosti Skupštine,
 • odgovoran je za podmirenje obveza i za naplatu potraživanja od dužnika, te odlučuje o službenim pojavljivanjima Udruge,
 • bira i razrješava tajnika Udruge,
 • imenuje i razrješava predstavnike u savezu Udruga i drugim ustanovama,
 • bira i razrješava blagajnika Udruge,
 • nadležan je za naknade za profesionalni rad i usluge koje se ne mogu obaviti amaterski,
 • donosi odluku na žalbe članova u drugom stupnju ili u prvom stupnju.

Članak 28.

 • Sjednice UO-a se održavaju prema potrebi, najmanje jedan put u 4 mjeseca.
 • Sjednice saziva predsjednik UO-a, koji ujedno rukovodi sjednicama.
 • U odsutnosti ili nemogućnosti predsjednika da sazove sjednicu UO-a, istu saziva jedan od dopredsjednika Udruge.
 • Odluke su pravovaljane kada je na sjednici nazočno više od polovice članova i kada se za njih izjasni većina.
 • Glasovanje na sjednici UO-a je javno, osim ako UO ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasovanje vrši tajno.

Članak 29.

 • O radu sjednice UO-a vodi se zapisnik kojega potpisuju predsjednik i tajnik Udruge.
 • Ostala pitanja o načinu rada i odlučivanja UO-a uređuje se Poslovnikom o radu.

V. PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 30.

 • Predsjednika Udruge bira Skupština iz redova članova Udruge na temelju liste predloženih kandidata javnim glasovanjem.
 • Odlukom Skupštine glasovanje može biti tajno.
 • Predsjednik Udruge je po funkciji član UO-a i njegov Predsjednik.
 • Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu pred trećim osobama.

Članak 31.

 • Mandat Predsjednika traje četiri (4) godine.
 • Mandat Predsjednika može prestati i prije toga:
 • ako mu Skupština ne izglasa povjerenje prilikom ocjene njegovog rada na godišnjim sjednicama,
 • ako podnese ostavku na funkciju,
 • ako je spriječen obavljati tu funkciju.

Članak 32.

Obveze Predsjednika su:

 • Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini,
 • brine da se zaključci, odluke, programi i aktivnosti koje donesu Skupština i UO na vrijeme provedu,
 • naredbodavac je za izvršenje financijskog plana Udruge,
 • predstavlja, zastupa i potpisuje Udrugu u okviru nadležnosti predviđenih ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge,
 • saziva sjednice Skupštine i UO-a te predsjedava sjednicama,
 • odgovoran je za zakonitost rada Skupštine Udruge i UO-a Udruge,
 • obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

VI. DOPREDSJEDNICI UDRUGE

Članak 33.

 • Tri (3) Dopredsjednika Udruge bira Skupština iz redova članova Udruge, na temelju liste predloženih kandidata.
 • Odlukom Skupštine glasovanje može biti i tajno.
 • Dopredsjednici Udruge su po funkciji članovi UO-a (tri od 12 članova)
 • Dopredsjednici predstavljaju i zastupaju Udrugu pred trećim osobama

Članak 34.

 • Dopredsjednici preuzimaju obaveze i zadatke, kao i odgovornosti Predsjednika Udruge u situacijama spriječenosti istog.
 • Mandat Dopredsjednika traje četiri (4) godine.

VII. TAJNIK I BLAGAJNIK UDRUGE

Članak 35.

 • Tajnik Udruge:
 • vodi stručne, administrativne i organizacijske poslove Udruge,
 • tajnika bira UO iz svoga sastava i za svoj rad odgovoran je UO.
 • Za tajnika Kluba može biti biran član Udruge koji posjeduje stručne i organizacijske sposobnosti.

Članak 36.

 • Mandat tajnika Udruge traje četiri (4) godine.
 • Mandat tajnika Udruge može prestati i prije toga roka:
 • ako mu UO ne izglasa povjerenje prilikom ocjene njegovoga rada na jednoj od slijedećih sjednica,
 • na inicijativu najmanje sedam (7) članova UO-a ili dva (2) člana Nadzornog odbora uz pismeno obrazloženje,
 • ako podnese ostavku na tu funkciju,
 • ako je spriječen obavljati tu funkciju.
 • Tajnik Kluba ne predstavlja i ne zastupa Udrugu pred trećim osobama

Članak 37.

Tajnik obavlja sljedeće poslove:

 • provodi odluke UO-a,
 • izvršitelj je i odgovoran je za zakonito poslovanje,
 • organizira administrativne i tehničke poslove, evidenciju i statistiku i odgovoran je za pravovremeno izvještavanje i planiranje,
 • priprema sjednice tijela Udruge i izrađuje dokumentaciju poslije održanih sjednica (zapisnici, odluke, izvješća),
 • obavlja i druge poslove za potrebe UO-a Udruge, sukladno Statutu i drugim općim aktima i uputama Predsjednika.

Članak 38.

 • Blagajnika Udruge bira UO na svojoj prvoj sjednici.
 • Mandat blagajnika traje četiri (4) godine.
 • Blagajnik vodi novčano i materijalno poslovanje, sastavlja i sudjeluje kod izrade prijedloga financijskog plana, te vrši sve ostale aktivnosti vezane za financijsko poslovanje Udruge.

VIII. NADZORNI ODBOR

Članak 39.

 • Nadzorni odbor obavlja nadzor nad radom i poslovanjem Udruge i njezinih tijela.
 • Nadzorni odbor čine tri člana Udruge koji ne mogu biti članovi ni jednog drugog tijela Udruge.
 • Članove Nadzornog odbora bira Skupština iz svoga članstva na temelju liste kandidata javnim glasovanjem.
 • Na svojoj prvoj sjednici članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika iz svojih redova.
 • Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine.

Članak 40.

Nadzorni odbor:

 • kontrolira provođenje zakonitosti u radu i poslovanju Udruge te provođenje odredbi Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • analizira i kontrolira realizaciju financijskog plana Udruge,
 • predlaže mjere koje treba poduzeti u cilju sprečavanja i otklanjanja nepravilnosti u radu tijela Udruge,
 • podnosi izvješće o pregledu poslovanja Skupštini, a o utvrđenim nepravilnostima upoznaje nadležna tijela Udruge,
 • poduzima i druge mjere u svezi sa svojim ovlastima i zadacima iz djelokruga rada.

Članak 41.

 • Za svoj rad Nadzorni odbor odgovara Skupštini.
 • Tijela Udruge dužna su Nadzornom odboru podnijeti dokumentaciju i podatke koje traži. Ako se uočene nepravilnosti ne otklone, Nadzorni odbor o tome obavještava tijela kontrole lokalne samouprave Grada Zagreba.
 • Nadzorni odbor radi na sjednicama, a odluke donosi većinom glasova svojih članova.
 • Zadaci Nadzornog odbora utvrđuju se pobliže Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

IX. STEGOVNA KOMISIJA I SUD ČASTI

Članak 42.

 • Stegovnu komisiju bira Skupština Udruge.
 • Stegovnu komisiju čine tri (3) člana.
 • Na svojoj prvoj sjednici članovi Stegovne komisije biraju predsjednika iz svojih redova.
 • Mandat Stegovne komisije traje četiri (4) godine.

Članak 43.

 • Stegovni postupak za utvrđivanje odgovornosti članova Udruge pokreće predsjednik Udruge na vlastiti zahtjev, te na traženje Upravnog odbora ili Nadzornog odbora.
 • Rad Stegovne komisije, stegovni postupak i stegovno-odgojne mjere mogu se propisati Pravilnikom o radu Stegovne komisije.
 • Stegovna komisija vodi stegovni postupak u prvom stupnju.
 • Na odluku Stegovne komisije može se uložiti žalba Upravnom odboru Udruge u roku od 15 dana od dana primitka odluke.

Članak 44.

Ovisno o težini djela i nanesenoj šteti Udruge, Stegovna komisija, odnosno

Upravni odbor može odlučiti:

 • da član protiv kojega je vođen stegovni postupak nadoknadi materijalnu štetu načinjenu Udruzi,
 • da mu izreče stegovnu mjeru opomene pred isključenje iz Udruge, 3. da pokrene postupak za opoziv s dužnosti,

4. da se član isključi iz Udruge.

Članak 45.

 • Upravni odbor vodi stegovni postupak u drugom stupnju.
 • Odluke Upravnog odbora su važeće ako za njih glasuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.
 • Glasovanje Upravnog odbora o predloženim mjerama je tajno.
 • Odluka Upravnog odbora je konačna.

Članak 46.

 • Sud časti djeluje prema Poslovniku što ga donosi skupština Udruge,
 • Sud časti sudjeluje i odlučuje o prijemu novih članova Udruge,
 • Sud časti ima tri (3) člana,
 • član Suda časti ne može biti članom bilo kojeg drugog tijela Udruge, 5. mandat članova Suda časti traje četiri (4) godine.

X. IMOVINA UDRUGE I MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 47.

 • Imovinu Udruge čine pokretne i nepokretne stvari, materijalna prava i novčana sredstva nad kojima Udruga ima pravo vlasništva ili kojim upravlja.
 • Imovinom i novčanim sredstvima Udruge raspolažu i upravljaju članovi Udruge putem ovlaštenih tijela na način i pažnjom dobrog gospodarstvenika.
 • Za preuzete obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 48.

Sredstva za zadovoljavanje potreba Udruge ostvaruju se:

 • novčanim sredstvima iz državnog proračuna, proračuna grada Zagreba, gradske četvrti Sesvete i drugih dotacija
 • članarina i drugih doprinosa članova Udruge,
 • donacija, sponzorstva i dobrovoljnih priloga za rad Udruge,
 • prodajom ulaznica za sportske i druge priredbe u vezi s Udrugom,
 • iz sredstava ostvarenih od igara na sreću,
 • putem zakupnina i naknade za korištenje objekata u vlasništvu Udruge,
 • iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 49.

 • Prihodovna sredstva su namjenska i mogu se koristiti isključivo u skladu sa programom aktivnosti i financijskim planom koje donosi Skupština.
 • Upravni odbor može u tijeku godine vršiti rebalans, zavisno od realizacije planiranih prihoda, izmjene programa aktivnosti i drugih potreba.

Članak 50.

Obavljanje administrativnih, računovodstvenih i drugih poslova Upravni odbor može povjeriti pravnoj ili fizičkoj osobi s odgovarajućom spremom na određeno vrijeme putem ugovora.

Članak 51.

Materijalno-financijsko poslovanje Udruge organizira se i vodi sukladno s važećim propisima, uz posebnu brigu o osnovnim sredstvima čiji je predmet u nadležnosti Upravnog odbora, koji s tim upoznaje Skupštinu.

Članak 52.

Mogući prihodi koje Udruga ostvari obavljanjem dopuštenih društvenih djelatnosti, temeljem posebnih propisa ne može se dijeliti, već se mora upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj odobrenih djelatnosti Udruge.

XI. LIKVIDATOR

Članak 53.

Likvidatora odlukom imenuje Skupština udruge.

Likvidator zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • Utvrditi stanje na poslovnom računu Udruge
 • Utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • Utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije - Porezne uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • U slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi
 • U slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno Zakonu o udrugama

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

XII. PRESTANAK RADA UDRUGE TE POSTUPAK SA IMOVINOM UDRUGE

Članak 54.

 • Udruga može prestati sa radom:
 • ako se broj članova smanji ispod broja 13,
 • ako djeluje suprotno odredbama zakona i Statuta, 3. ako ne obavlja poslove i zadatke radi kojih je osnovana,

4. u drugim slučajevima utvrđenima zakonom.

 • Odluku o prestanku rada Udruge donosi Skupština sa 2/3 glasova svih članova Udruge.
 • U slučaju prestanka rada Udruge, sva imovina pripada gradskoj četvrti Sesvete ili njezinim pravnim sljednicima.

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 55.

 • Za tumačenje pojedinih odredbi ovog Statuta nadležna je Skupština Udruge.
 • Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na isti način i po postupku za njihovo donošenje.

Članak 56.

Statut Udruge stupa na snagu sa danom donošenja.

Članak 57.

 • Za čuvanje Statuta odgovoran je predsjednik Upravnog odbora.
 • Predsjednik Upravnog odbora dužan je na zahtjev člana Udruge omogućiti istome uvid u Statut ili mu osigurati presliku istog.

Sesvete, 21.listopada 2016. godine


                                                    Predsjednik 

                                                   Ante Plazonić